AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE KUŘIM

NOVINKY

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Psychologická diagnostika a poradenství

Dětí raného, předškolního a školního věku

Sand playing
Sandplaying

Obvykle se jedná o hledání odpovědí na otázky rodičů, vychovatelů nebo učitelů na zvláštnosti v projevech dětí. Může se jednat o vývojovou diagnostiku, diagnostiku rozumového vývoje, řečového vývoje a schopností adaptace dítěte na sociální prostředí. Provádíme i specializovanou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS). Na diagnostiku úzce navazuje psychologické poradenství rodičům, vychovatelům nebo učitelům, případně odeslání do péče PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně-pedagogického centra).

Dospívajících a dospělých

Obvykle je vyžádána lékařem (praktickým lékařem, neurologem či psychiatrem) pro posouzení psychického stavu klienta. Bývá zjišťována specifika osobnosti, práceschopnost, případně poruchy psychických funkcí (např. paměti, pozornosti). Výsledek vyšetření vede k psychologickému poradenství, další léčbě nebo psychoterapii.

Psychoterapie

Office
Kancelář na poliklinice

Krizová intervence

Jde o jednorázové sezení nebo několik sezení zaměřených na zvládnutí akutního problému. Může se jednat o jakoukoliv životní krizi např. při sdělení závažné diagnózy, náročného rozhodování nebo úmrtí blízkého člověka.

Individuální psychoterapie dospívajících a dospělých

Psychodynamická psychoterapie probíhá v opakovaných sezeních (obvykle jedenkrát týdně), která mají za cíl vést ke změně v prožívání klienta. Spolu s klientem zjišťujeme, jaké je jeho prožívání sebe a ostatních. Hledáme nové způsoby a zdroje, které klient dosud nevyužil. Jde o hluboké sebepoznání na mnoha rovinách.

Hrová psychoterapie dětí

Hrová psychoterapie vychází z psychodynamické psychoterapie a probíhá v opakovaných sezeních hrovou formou. Buď s pomocí pískoviště (Sandplaying) nebo s hračkami, u větších dětí formou rozhovoru. Dítě může formou hry odehrát a prožívat a svoje zkušenosti s lidmi v bezpečném prostředí. Vede k podpoře vývoje a zralejších způsobů chování.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně jsem zakončila v roce 2001 se zaměřením na klinickou psychologii. V tomto roce jsem nastoupila na Psychiatrické oddělení Nemocnice Liberec jako psycholožka a setkala se s lidmi, kteří trpěli akutním psychickým onemocněním. V roce 2002 jsem vstoupila do výcviku v psychodynamické psychoterapii BIP v Brně. Od roku 2002 - 2004 jsem získávala zkušnenosti z Psychiatrického oddělení Jemnice - Nemocnice Třebíč , kde jsem se podílela na léčbě mladistvých uživatelek nealkoholových drog a později i lidí závislých na alkoholu.

V roce 2004 jsem nastoupila jako psycholožka na tehdejší Spinální jednotku Úrazové nemocnice v Brně, kde jsem se podílela na pomoci lidem s poraněním páteře a míchy a lidem se závažnými úrazy. V roce 2007 jsem atestovala z klinické psychologie a získala registraci pro samostatnou činnost v oboru.

V roce 2010 jsem otevřela soukromou psychologickou praxi v Kuřimi. Zpočátku jsem pracovala převážně s maminkami a malými dětmi, postupně se připojují klienti s celým spektrem psychických obtíží.

Face

Od roku 2014 pracuji na půl úvazku v SZZ II. Brno jako dětská psycholožka v Dětském rehabilitačním centru. Spolupracuji s logopedy, rehabilitačními pracovníky a dalšími zdravotníky při nápravě dětských vývojových obtíží. Setkávám se i s dětmi a rodinami, které se vyrovnávají s poruchou autistického spektra. Pro přesnou diagnostiku autismu jsem prošla v roce 2014 ročním kurzem, který pořádala Apla-JM.

V roce 2017 jsem ukončila výcvik v psychodynamické psychoterapii BIP. Při své terapeutické práci vycházím z teorie psychodynamické psychoterapie, kterou jsem si zvolila, protože je mi blízká a považuji ji za účinnou. Kromě dočasné úlevy způsobuje i trvalou změnu v prožívání.

V roce 2017 jsem získala zvláštní odbornou způsobilost pro provádění systematické psychoterapie ve zdravotnictví.

KONTAKT

Mgr. Kateřina Krebsová - klinický psycholog

Telefon: +420 775 182 608

e-mail: psychologicke.poradenstvi@seznam.cz

Poliklinika Kuřim 4. patro, dveře naproti výtahu

Blanenská 982, Kuřim

CENÍK PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB

Pojištěnci VZP, ZPMV, OZP, RBZP, ČPZP a pojišťovny Škoda mají služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnci VojZP si sezení hradí jako samoplátci.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

ZAJÍMAVOSTI A ČLÁNKY

Jsem členkou Asociace klinických psychologů.

Informace pro rodiče dětí s Downovým syndromem - DownSyndrom.cz

Psychoanalýza dnes - psychoanalyzadnes.cz

Informace pro rodiče dětí s PAS - www.apla-jm.cz

www.psychoterapeuti.cz

Článek o aktuálním stavu a situaci v oblasti klinické psychologie